Aandacht en veiligheid

PCBO Smallingerland e.o. werkt dagelijks met alle medewerkers aan veilige en prettige scholen waar goed onderwijs wordt gegeven. We anticiperen op actuele situaties, luisteren naar specifieke wensen, bijvoorbeeld van u of uw kind, en doen onze uiterste best om hieraan tegemoet te komen.

U kunt op verschillende manieren in contact komen met uw school of de overkoepelende organisatie om uw wensen, ideeën of zorgen bespreekbaar te maken. Ook hebben we verschillende methoden om eventuele problemen te signaleren en te behandelen.

Ideeën, wensen of zorgen delen
Als ouder kunt u via de medezeggenschapsraad van uw school ideeën inbrengen of zorgen delen. Dit kunt u natuurlijk ook in rechtstreeks contact met de directeur of een leerkracht doen. Wij vinden het belangrijk om goed contact met u te houden zodat we ontwikkelingen kunnen bespreken en met elkaar van gedachten wisselen over de voortgang van uw kind.

Veiligheid
Een goed en veilig schoolklimaat is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een fijne schooltijd hebben. Daarom hebben de scholen van PCBO Smallingerland e.o. een veiligheidsbeleid waarin onder andere een pestprotocol is opgenomen. Hierdoor kunnen we pestgedrag snel signaleren, bespreekbaar maken en oplossen. Mocht u toch het idee hebben dat uw kind zich niet veilig of prettig voelt in de school dan adviseren wij u om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind of de vertrouwenspersoon van de school.

Doorgaande ontwikkelingslijnen
We stimuleren de samenwerking met voorschoolse voorzieningen binnen gemeente Smallingerland zodat we vanaf het begin optimaal aan kunnen sluiten op de ontwikkeling van uw kind. Datzelfde gebeurt wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij hebben contact met de nieuwe school om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zorgcoördinatoren
Op alle scholen van PCBO Smallingerland e.o. is een Intern Begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en bespreekt op gezette tijden de ontwikkeling van alle kinderen met de groepsleerkracht. Een aantal van onze scholen werken daarnaast met een Remedial Teacher en/of Tutor die zoveel mogelijk in de groep extra ondersteuning biedt aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Soms is aan het gedrag van een kind te zien dat het niet goed gaat. Een kind kan op verschillende manieren laten merken dat hem of haar iets dwars zit. Vaak zien we tegelijkertijd een stagnatie in de schoolresultaten. Het is van belang om dit tijdig te signaleren en eventueel, in overleg met u als ouder, schoolmaatschappelijk werk (SMW) in te schakelen. De maatschappelijk werk(st)er van Centrum Jeugd en Gezin (CJG Smallingerland) onderhoudt contact met u en met de school.