Medezeggingschap

PCBO Smallingerland e.o. is een stichting. U heeft inspraak in het beleid van de organisatie, bijvoorbeeld door plaats te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van uw school. Dit is de plek om mee te denken, mee te praten, mee te doen en samen de kwaliteit van de school te verbeteren. Elke school van PCBO Smallingerland heeft een eigen medezeggenschapsraad. U wordt als ouder regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van de MR op uw school.  

PCBO Smallingerland heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn ouders en personeelsleden uit de medezeggenschapsraden van alle scholen afgevaardigd. In de GMR wordt het beleid van de stichting PCBO Smallingerland besproken.