Missie en visie

Missie
De stichting PCBO Smallingerland e.o. is van belang in de gemeente Smallingerland e.o. We staan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. We richten ons op het ontwikkelen van talenten en kennis, het leren kiezen voor een gezonde levensstijl en het creëren van een omgeving waarin positieve bijdragen van harte gewaardeerd worden. Alles wat we daarvoor ondernemen wordt gekleurd door onze christelijke identiteit.

Visie
De stichting PCBO Smallingerland e.o. is doelbewust bezig met de taken waar ze voor staat. Het eerste uitgangspunt is dat de kinderen centraal staan. Dat klinkt logisch, maar is het niet altijd. Wanneer we beleidsmatige keuzes maken, houden we voor ogen dat de uitkomsten van deze keuzes direct of indirect de kinderen ten goede moeten komen. Onze visie wordt bepaald door vijf kernbegrippen die op veel manieren op bestuurlijk, school- en groepsniveau zichtbaar worden in ons handelen. Deze kernbegrippen zijn: christelijk, ontwikkelend, ambitieus, professioneel en eigentijds.

Christelijk
De christelijke identiteit van de stichting PCBO Smallingerland e.o. kenmerkt zich door de open deur. Een ieder is welkom om naar de mooie verhalen uit de bijbel te luisteren en ervan te leren. Het laten zien van Gods liefde voor de mens en de natuur door deze verhalen en door te leven naar zijn voorbeeld. We organiseren eigentijdse vieringen en andere uitingen vanuit onze christelijke identiteit. Activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en die prikkelen, verrassen en aanzetten tot denken.

Ontwikkelend
Het gaat ons niet alleen maar om onderwijs in de basisvaardigheden van kinderen. We kijken welbewust over de (leeftijds)grenzen van de school en het onderwijs heen naar andere sociale contexten die voor de ontwikkeling van kinderen van belang zijn. We zoeken actief samenwerking met educatieve partners die 0-13 jarigen op het oog hebben. We willen aandacht besteden aan alle aspecten van het mens zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling daarvan. Daarbij richten we ons niet alleen op de ontwikkeling van kinderen, maar ook van de leerkrachten en de organisatie als geheel. Kennis wordt vanzelfsprekend gedeeld (teach the teacher), de organisatie en alle medewerkers investeren in scholing die het pedagogisch en didactisch handelen (de vakkennis) vergroten. Al deze ontwikkelingen worden, waar mogelijk en nodig, gestructureerd. Ontwikkelen is niet vrijblijvend, maar appelleert ook aan ieders eigen verantwoordelijkheid.

Ambitieus
Onze ambities betekenen vooral dat we vooruit kijken en gaan voor haalbare prestaties. Dit vraagt om een hoge mate van betrokkenheid van alle medewerkers. En ook hierbij gaat het niet alleen om de prestaties van kinderen op het gebied van taal en rekenen. We hebben vergaande ambities op verschillende vlakken. PCBO Smallingerland e.o. staat midden in de samenleving en wil daarin positief bekend staan, bij ouders en verzorgers (klanten) en als werkgever, vanwege de bijdrage die we leveren. De ambities raken daarin ons hele wezen en zijn niet slechts op papier geformuleerde pretenties. Ze bepalen wat we doen en hoe we het doen.

Professioneel
Een professionele aanpak betekent dat we op alle beleidsterreinen een kwalitatief hoogstaande werkwijze voorstaan. Dat betekent vanuit een kader handelen dat ‘evidence based’ is. Er worden doelbewuste acties ondernomen. Op elk niveau wordt aan (zelf)reflectie gedaan en vanuit die lerende houding worden verbeteringen geïmplementeerd. We gaan uit van de verschillen die er zijn en zoeken naar de kwaliteiten die we te bieden hebben. Vandaar dat ‘professioneel’ voor ons inhoudt, dat onze werkzaamheden actiegericht zijn. Vanuit persoonlijk leiderschap sturen we op het verbeteren van het gedrag van onszelf als professionals. Professionaliteit is verantwoordelijkheid nemen en kwaliteit leveren.

Eigentijds
Onze stichting functioneert in de 21ste eeuw, waarin we definitief zijn overgestapt naar het informatietijdperk. Veel zaken zijn in het onderwijs nog georganiseerd zoals dat in het industriële tijdperk voldeed. Dat vraagt veel aanpassingen op alle terreinen. Op onderwijskundig gebied willen we kinderen voorbereiden op het kunnen functioneren in een moderne samenleving. Dat houdt onder andere in: kunnen samenwerken, kunnen omgaan met de (moderne) media, kunnen participeren, (gezond) leren kiezen. Daarom bieden wij op maat gemaakt onderwijs en spelen we in op actuele thema’s. Van leerkrachten vraagt dit een andere houding en andere vaardigheden, die passen bij het onderwijsaanbod.

Van de organisatie vraagt dit om moderne faciliteiten in een daarbij passend schoolgebouw. We zoeken actief naar nieuwe wegen, waarbij niets op voorhand wordt uitgesloten en risico’s niet uit de weg worden gegaan. PCBO Smallingerland e.o. timmert aan de weg en heeft de ambitie om in 2019 bekend te staan als een organisatie die voorop loopt bij vernieuwende ontwikkelingen.