Onderwijs

Onderwijs

PCBO Smallingerland e.o. is dé plek om te leren! Dit betekent vooral dat we goed onderwijs verzorgen, maar ook dat uw kind actief betrokken wordt bij de lessen, plezier heeft in leren, zich prettig voelt in de klas en uitgedaagd wordt op eigen niveau.

Betrokken
Bij goed onderwijs is uw kind eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling en leert hij/zij vaardigheden en strategieën om te leren leren. Ook betrekken wij u als ouder graag actief bij het onderwijs van uw kind, omdat we samen partners zijn in zijn/haar ontwikkeling.

Professionele leerkrachten
Goed onderwijs op al onze scholen betekent dat in elk van onze ruim 100 klassen leerkrachten staan die inspirerend, effectief en eigentijds onderwijs geven. We hanteren hiervoor gezamenlijk vastgestelde kwaliteitseisen. Onze leerkrachten zijn vakmensen die gemotiveerd zijn om uw kind met persoonlijke aandacht te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling. Als lerende organisatie in een veranderende samenleving evalueren we voortdurend onze kwaliteit, onze resultaten en ons lesaanbod, zodat we de goede dingen blijven doen voor uw kind.

Accenten per school
Naast de gezamenlijk vastgestelde kwaliteitseisen kiest elke school eigen accenten. Dit zijn specifieke punten waarop de school zich profileert. De ene school zal bijvoorbeeld meer nadruk leggen op muziekonderwijs, terwijl een andere school meer focust op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Het is daarom goed op de verschillende scholen te informeren naar hun unieke profiel.

Missie en visie
Ook als stichting PCBO Smallingerland e.o. hebben we een profiel dat op alle scholen terug te vinden is. Dit profiel, onze visie, komt tot uiting in de kernbegrippen: christelijk, ontwikkelend, ambitieus, professioneel en eigentijds. Vooral dit laatste punt is nu actueel. We investeren fors op ICT-middelen, zoals de iPad, en scholing van leerkrachten om ons onderwijs nóg passender, uitdagender, creatiever en interactiever te maken. We zijn ons ervan bewust dat het voor de toekomst van uw kind belangrijk is dat uw kind vaardigheden ontwikkelt die essentieel zijn in een moderne samenleving, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid. In een ambitieus plan, Horizon 2019, leest u de volledige inhoud van onze ICT-visie.

Zorgplicht
Vanaf 1 Augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Wanneer ouders een kind aanmelden bij één van de scholen van PCBO Smallingerland e.o. , heeft de school de taak om te onderzoeken of het kind ondersteuning nodig heeft en of dit op deze school voldoende geboden kan worden. Scholen stellen hiervoor een ondersteuningsprofiel op. Alle scholen van PCBO Smallingerland e.o. bieden basisondersteuning, met uitzondering van SBO Sjalom. Voor een leerling die meer dan de basisondersteuning nodig heeft wordt een ondersteuningsarrangement vastgesteld voor op de eigen school of op een andere passende school.