0512 582600
Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht
HET COLLEGE VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT

Sinds 1 januari 2019 vormen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen de holding Adenium. Binnen deze holding werken de dochters OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. nauw samen maar behouden ze hun eigen naam en identiteit. Binnen de holding wordt er vooral gekeken naar dat wat de beide dochters verbindt, hierin worden de krachten gebundeld en de kwaliteiten ingezet voor goed onderwijs voor elke leerling.

Het College van Bestuur

Adenium en de beide dochters worden bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit Greetje Veenstra en Jan Boomsma.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag binnen Adenium in de zin van de Wet Primair Onderwijs en is belast met het besturen van de stichtingen, de scholen en het Servicebureau.

Het College van Bestuur draagt bij aan het integrale management, de strategische beleidsontwikkeling van de stichtingen, het overleg met de GMR en de verantwoording naar de Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de scholen en het directeurenberaad. Binnen het College van Bestuur zijn de portefeuilles verdeeld, echter met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vervullen van de bestuurstaken.
De taken van het College van Bestuur omvatten vooral de portefeuilles onderwijs, onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg, Passend Onderwijs, externe contacten, financiën & beheer, strategische bedrijfsprocessen, planning & control en personeel & organisatie

Bestuur en toezicht